LIDMAATSKAP: AANSOEKVORM

Vanaf 1 Maart 2017 is ledegeld as volg:

Maandeliks  R81

Jaarliks  R948

'n Lid kwalifiseer na 6 maande vir oordvoordele tensy ledegeld vir 'n jaar vooruitbetaal word.

Bankbesonderhede waarin ledegeld betaal kan word.


Bank: Absa
Rekeningnaam: ATKV-lede
Rekeningnommer: 017-016-6779
Takkode: 632005

Verwysing: Lidnommer of hooflid se identiteitsnommer
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • Hooflidbesonderhede:

 • *
 • *
 • Gade besonderhede

 • Adres

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • Dit is vir die ATKV en sy strategiese vennote nodig om van tyd tot tyd met u te skakel. U sal altyd ‘n stop-funksie beskikbaar hê.

 • *

 • *
 • *
 • DEBIETORDEROPDRAG

  Ek, die ondergetekende, magtig die ATKV om die toepaslike bedrag aan te vra en versoek en magtig die ondervermelde bank om my rekening hierna beskryf ten gunste van die ATKV te debiteer met die toepaslike bedrag. Alle sodanige onttrekkings uit my bankrekening deur die ATKV word geag deur my persoonlik onderteken te wees. Ek stem in om enige bankkoste verbonde aan hierdie debietorderopdrag te betaal. Ledegeld word van tyd tot tyd aangepas. Die aanpassing word vir kennisname in die Taalgenoot, die amptelike tydskrif van die ATKV, en op die ATKV-webwerf (www.atkv.org.za) gepubliseer.

  Neem asseblief kennis dat daar 'n wagtyd van ses maande is voordat u korting by die oorde kan ontvang. Maar as u jaarlikse ledegeld inbetaal word, kwalifiseer u dadelik vir hierdie korting.

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • KREDIETKAARTBETALING

  Inligting oor kredietkaartbetalings is op aanvraag beskikbaar.

 • KONTANT / ELEKTRONIESE OORBETALINGS

  Bank: Absa
  Rekeningnommer: 017-016-6779
  Takkode: 63-20-05
  Verwysing: Identiteitsnommer van hooflid

 • Ek verklaar hiermee, namens myself en my gade, dat:

  1. Ons die grondwet, doelstellings, missie en waardes van die ATKV onderskryf en nastreef.
  2. Ons aan die lidmaatskapvereistes voldoen soos vervat in die statute van die ATKV.
  3. Ons onderwerp aan die gesag van die direksie van die ATKV.
  4. Ons gegewens, soos verskaf, korrek is.
  5. Ons onderneem om toe te sien dat ons ledegeld stiptelik en soos ooreengekom betaal sal word.
  6. Ons die uitlewing van die Christelike waardes van die ATKV respekteer en aanvaar dat die ATKV die Christelike boodskap uitbou.


 • Ek is nog nie 18 jaar oud nie en my ouers is bewus daarvan dat ek lid word van die ATKV.

 • *
 • Die ATKV behou hom die reg voor om lidmaatskap te weier nieteenstaande die feit dat die aansoeker aan sommige of alle vereistes van lidmaatskap voldoen.