VOORDELE VIR LEDE

Die grootste voordeel wat ’n lid geniet is om rustig te wees in die wete dat ons namens hom of haar die Afrikaanse taal en kultuur op nasionale vlak bevorder en aan hom/haar die geleentheid bied om in die pret te deel!

AD HOC- VOORDELE

Die ATKV poog deurlopend om vir sy lede kultuurvoordele te beding. Hierdie voordele is gewoonlik vir beperkte tye beskikbaar soos byvoorbeeld spesiale afslag op produksies, musiekaande en ander aktiwiteite. Sulke aanbiedinge word op ons webwerf gelys. Ons stel ook ons lede daarvan in kennis deur middel van e-pos en SMS’e.

VENNOTE
Bestel jou boeke per foon by tel. (012) 401 0700
of per e-pos na bestellings@lapa.co.za

ABSA-korttermynversekering, vir gemoedsrus.
Skakel 0860 112 013 of e-pos atkv@absa.co.za vir kwotasies

Korttermynversekering
Klik hier vir 'n vinnige kwotasie of kontak 0861 111 835 vir enige navrae.

Koop nou jou voorafbetaalde elektrisiteit
aanlyn vanuit die gerief van jou huis of
kantoor - 24/7
www.koopkrag24.co.za

DIE TAALGENOOT

Lede ontvang elke kwartaal gratis die ATKV-tydskrif, die Taalgenoot (TG). Hierdie pragpublikasie het reeds verskeie toekennings vir sy inhoud ingepalm en bestaan uit ’n verskeidenheid artikels en nuusberigte oor al die kultuuraktiwiteite waarby die ATKV landswyd betrokke is.

Tersaaklike rubrieke en aktuele oorsigte is aan die orde van die dag, asook fokusartikels oor mense wat in die brandpunt van Afrikaans en sy kultuurdampkring staan.

TG dien ook as amptelike spreekbuis van die ATKV. Die inhoud skets ’n kleurvolle prentjie van die Afrikaanse taal, kultuur, leefstyl en gemeenskappe. Terugvoer oor die ATKV se werksaamhede, standpunte oor aktuele sake, kennisgewings soos die verhoging van ledegeld, inligting oor die ATKV se algemene jaarvergadering en ATKV-voordele word ook deur middel van hierdie tydskrif aan die lede oorgedra.

Individue wat nie ATKV-Iede is nie kan ook inteken op TG. Die intekengeld is op aanvraag beskikbaar, asook byhttps://www.mysubs.co.za/magazine/taalgenoot.

Sluit ook aan by TG se Facebook-blad: www.facebook.com/taalgenoot.

Om te verseker dat jy elke kwartaal jou TG ontvang, is dit noodsaaklik dat jou kontakbesonderhede by hoofkantoor korrek is. Adresveranderings moet asseblief aan die ATKV verskaf word. Besoek gerus ons webwerf bywww.atkv.org.za vir adresveranderings.

BOEKVOORDEEL

Lekker Afrikaanse boeke is deel van ons kultuur en daarom word daar jaarliks aan elke ATKV-lid ’n boek gestuur. Die doel van hierdie voordeel is om lees te bevorder. 

Die boekkeuses vir 2018 is soos volg:ONWILLIG VERLIEF: Hierdie is ’n mega-omnibus van Marijke Greeff se vorige Kaapse liefdesverhale bestaande uit "Esmeralde", "Seerower vir Shakira" en "Markies vir Melesinda".

 

 

 

GROENTE VAN TUIN TOT TAFEL leer jou hoe om jou eie groente te kweek en sorg sodoende dat jy op ’n gereelde basis groente tot jou beskikking het.

 

 

 

HELDE VAN SUID-AFRIKA 1: Hierdie boek bevat ses verstommende ware heldeverhale. Die stories word op ’n toeganklike manier met eenvoudige taalgebruik vertel sodat beginnerlesers dit maklik self kan baasraak!

 

 

 

INNOVASIE – HOE WETENSKAP SUID-AFRIKA VORM: In Innovasie bekyk ons van dié uitvindings – deur Suid-Afrikaners in Suid-Afrika ontwikkel – as oplossing vir knelpunte in die gesondheids-, energie-, omgewings- en nywerheidsarenas.

 


Klik hier en maak jou keuse. 

STUDIELENINGS

’n Beperkte aantal studielenings word aan ATKV-Iede en hul afhanklike kinders toegeken vir studie aan ’n goedgekeurde tersiêre instelling. Aansoeke word geëvalueer waarvolgens punte toegeken word vir byvoorbeeld akademiese en kulturele prestasie, sportdeelname en finansiële behoeftes.

Die studielening beloop ’n maksimum bedrag van R15 000 per jaar vir die studietydperk. Uitbetaling is onderhewig aan die suksesvolle afhandeling van die betrokke studiejaar se voorgeskrewe vakke.

Rente op die studieleningsbedrag is maandeliks betaalbaar en word bereken teen drie persent gedurende die tydperk van studie (agt persent vir deeltydse studie) en agt persent ná verstryking van die studietydperk.

Die terugbetaaltydperk is een en ’n half keer langer as die aanvanklike minimum voorgeskrewe studietydperk. Die administrasieheffing word ingevolge die Nasionale Kredietwet gehef terwyl versekering met betrekking tot doodsdekking ook gehef word.

Aansoekvorms is jaarliks teen Julie by die ATKV-hoofkantoor beskikbaar. Volledig ingevulde studieleningaansoekvorms moet die ATKV voor of op 15 Oktober van elke jaar bereik.

 

SKOOLHULPFONDS

Die ATKV stel beperkte finansiële hulp beskikbaar om behoeftige lede by te staan met die betaling van skoolfonds en die aankoop van skoolklere. Aansoekvorms is jaarliks van Augustus af by die ATKV-hoofkantoor beskikbaar en moet die ATKV voor 31 Oktober van die betrokke jaar bereik.

STERFTEFONDS (Vir alle lede aangesluit voor 31 Mei 2013)

’n Lid kwalifiseer vir die ATKV se sterftevoordeel van R5 000 indien die lid by aansluiting jonger as 55 jaar was of is.

Die hele gesin van die lid word deur hierdie voordeel gedek. In die geval van kinders geld die dekking tot en met mondigwording van ’n kind of totdat ’n kind ’n voltydse betrekking voor mondigwording beklee.

Vir aansoek om die uitbetaling van sterftefondsvoordele moet die ATKV-lid die volgende dokumente indien:

 • ’n Afskrif van die eiser se ID.
 • ’n Afskrif van die oorledene se ID.
 • Die oorspronklik gesertifiseerde afskrif van die sterftesertifikaat.
 • ’n Afskrif van die huweliksertifikaat.
 • Die volledige besonderhede soos name, vanne en posadres van die eiser.
 • Die adres, bankbesonderhede en kontaknommers van die eiser.

ATKV-lede se lidmaatskapgeld moet opbetaal wees alvorens die eis vir uitbetaling oorweeg word.

VOORKEURBESPREKINGS

As lid is jy ook geregtig op voorkeurbesprekings by enige van die ATKV se sewe wonderlike vakansieoorde. Die periode vir voorkeurbesprekings vir ATKV-lede open op 1 Augustus vir die Aprilvakansie en Paasnaweek se besprekings en op 1 November vir die daaropvolgende jaar se Desembervakansie besprekings. Besprekings word by die oord van keuse direk gemaak maar daar is ook ʼn sentrale besprekingskantoor by die ATKV-Hoofkantoor waarby besprekings vir enige ATKV-oord gemaak kan word.

ATKV-ledevoordele (effektief vanaf 1 Maart 2013)

 1. Voorkeurbesprekingstelsel vir ATKV-oordbesprekings vir Paasnaweke en die Maart/April- en Desember/Januarie-skoolvakansies by alle ATKV-oorde, asook vir die Junie/Julie-skoolvakansies by ATKV-Eiland Spa.
  ​Hierdie reëls geld vir besprekings wat ten volle of gedeeltelik binne die bogenoemde vakansietye val. Die skoolvakansies is die amptelike skoolvakansies soos van toepassing in die provinsie waar die betrokke ATKV-oord geleë is.
  1. ATKV-lede kan jaarliks vanaf 1 Augustus tot 31 Augustus telefonies (en op ander wyses byvoorbeeld per e-pos, faks of brief) besprekings maak vir die volgende jaar se Paasnaweek en/of Maart/April-skoolvakansie by enige van die ATKV-oorde.
  2. ATKV-lede kan jaarliks vanaf 1 September tot 30 September telefonies (en op ander wyses byvoorbeeld per e-pos, faks of brief) besprekings maak vir die volgende jaar se Junie/Julie-skoolvakansie by ATKV-Eiland Spa.
  3. ATKV-lede kan jaarliks vanaf 1 November tot en met die dag in Januarie, net voor die eerste skole open, telefonies (en op ander wyses byvoorbeeld per e-pos, faks of brief) besprekings maak vir die volgende jaar se Desember/Januarie-skoolvakansie by enige van die ATKV-oorde.
  4. Voorkeurbesprekings per e-pos, faks of brief sal slegs gehanteer word indien dit binne die tydperke soos in punte 1 (a) (i), (ii) en (iii) hierbo omskryf word, ontvang word en nadat telefoniese besprekings gehanteer is. Die voorkeurmetode vir besprekings is dus telefonies.
  5. Telefoniese besprekings vir ʼn spesifieke ATKV-oord kan direk by die betrokke ATKV-oord gemaak word. Besprekings vir enige van die ATKV-oorde kan ook weeksdae vanaf 08:00 tot 17:00 by die sentrale besprekingsnommer op hoofkantoor (011 919 9092) gemaak word. Die ure van die sentrale- en oordbesprekingskantore sal verleng word gedurende spitsbesprekingstye.
  6. Besprekings word onmiddellik bevestig na gelang van die plekke wat beskikbaar is en die keuses wat ATKV-lede maak.
  7. Geen minimum aantal dae geld vir besprekings ten opsigte van die Maart/April-skoolvakansie by enige ATKV-oord vir beide huisvesting en kampering nie. Indien Paasnaweek egter binne hierdie skoolvakansie val, geld die langnaweekreël dat besprekings vir die hele Paasnaweek gedoen moet word.
  8. Besprekings ten opsigte van die Junie/Julie-skoolvakansie by ATKV-Eiland Spa kan vir minimum 5 dae gedoen word vir huisvesting en minimum 10 dae vir kampering.
  9. Besprekings  vir maandpakette ten opsigte van die Junie/Julie-skoolvakansie by ATKV-Eiland Spa moet vir ʼn minimum van twee maande gedoen word en is slegs geldig vir twee persone per bespreking. Besoekers tydens die bespreking betaal die normale tariewe vir ATKV-lede of nie-lede, soos van toepassing.
  10. Besprekings ten opsigte van die Desember/Januarie-skoolvakansie by enige ATKV-oord kan vir minimum 5 dae gedoen word vir huisvesting en minimum 10 dae vir kampering.
  11. Besprekings kan net per hooflid (betalende lid) gedoen word en is nie oordraagbaar nie.
  12. Die eerste deposito is betaalbaar teen 10% van die totale bedrag ten opsigte van die bespreking:
   1. binne 1 maand na die besprekingsdatum, maar nie later nie as 1 September in die geval van Paasnaweek en/of die Maart/April-skoolvakansie by enige ATKV-oord;
   2. binne 1 maand na die besprekingsdatum, maar nie later nie as 1 November in die geval van die Junie/Julie-skoolvakansie by ATKV-Eiland Spa; en
   3. binne 1 maand na die besprekingsdatum, maar nie later nie as tot en met die dag in Januarie wat die eerste skole open, in die geval van die Desember/Januarie-skoolvakansie by enige ATKV-oord.
  13. Die tweede deposito is betaalbaar teen 40% van die totale bedrag ten opsigte van die bespreking:
   1. binne 2 maande na die besprekingsdatum, maar nie later nie as 1 November in die geval van Paasnaweek en/of die Maart/April-skoolvakansie by enige ATKV-oord;
   2. binne 5 maande na die besprekingsdatum, maar nie later nie as 1 Maart in die geval van die Junie/Julie-skoolvakansie by ATKV-Eiland Spa; en
   3. binne 5 maande na die besprekingsdatum, maar nie later nie as 1 Julie in die geval van die Desember/Januarie-skoolvakansie by enige ATKV-oord.
  14. Indien die eerste of tweede deposito nie tydig betaal word nie, word die bespreking gekanselleer en ʼn kansellasiefooi gehef.
  15. Die restant van die totale bedrag ten opsigte van die bespreking is betaalbaar:
   1. teen einde Februarie ten opsigte van Paasnaweek en/of die Maart/April-skoolvakansie by enige ATKV-oord;
   2. teen einde April ten opsigte van die Junie/Julie-skoolvakansie by ATKV-Eiland Spa; en
   3. teen einde Oktober ten opsigte van die Desember/Januarie-skoolvakansie by enige ATKV-oord.
  16. Na afloop van bogenoemde voorkeurbesprekingstye vir ATKV-lede open die besprekings vir nie-lede asook vir ATKV-lede wat nie van die voorkeurbesprekingstelsel gebruik gemaak het nie.
  17. Die deposito vir bespreking by enige ATKV-oord vir tye wat nie binne bogenoemde voorkeurtye val nie, is betaalbaar teen 50% van die totale bedrag ten opsigte van die bespreking:
   1. binne 1 maand na die besprekingsdatum, maar nie later nie as 21 kalenderdae voor die aankomsdatum; en
   2. indien die bespreking minder as 21 kalenderdae voor die aankomsdatum gemaak word, binne 1 dag.
 2. Tariewe
  1. Tariewe bestaan uit 2 kategorieë, naamlik ʼn algemene tarief en ʼn ATKV-ledetarief.
  2. Elke ATKV-oord se algemene tariefstruktuur word vasgestel na aanleiding van die markomstandighede in die omgewing van die betrokke ATKV-oord.
  3. Die ATKV-ledetarief is in alle gevalle laer as die algemene tarief en word vasgestel na aanleiding van vraag en aanbod by die betrokke ATKV-oord.
  4. Die tariewe word vasgestel met inagneming van seisoenale tendense en word beperk tot 4 vlakke naamlik hoogseisoen, mid-seisoen, laagseisoen naweke en laagseisoen weeksdae.
  5. ATKV-lede betaal die goedkoper ATKV-ledetarief en nie-lede die algemene tarief.
  6. Die algemene- en ATKV-ledetariewe word jaarliks op 1 November bekendgemaak en geld vanaf 1 Maart die daaropvolgende jaar.
 3. Lojaliteitstelsel
  1. ʼn Lojaliteitstelsel vir ATKV-lede wat by ATKV-takke betrokke is, maak voorsiening vir die toekenning van tjiengelieng-korting.
  2. Die waarde van 1 tjiengelieng is gelyk aan R 1,00 se korting.
  3. ATKV-lede (lede wie se ledegeld op datum betaal is) wat by ʼn ATKV-tak ingeskakel is, gereeld takvergaderings bywoon, aan die takprojekte deelneem en wie se naam in die amptelike taklederegister aangeteken is, ontvang jaarliks, teen ongeveer die einde van Maart, 1 200 tjiengelieng per hooflid (betalende lid) ten opsigte van die vorige finansiële jaar. Hierdie toekennings is nie van toepassing op meewerkende en nie-betalende lede nie. Die toekenning word ook beperk tot een lid per betalende gesin.
  4. Hierdie tjiengelieng-korting verval aan die einde van Februarie in die daaropvolgende jaar indien dit nie gebruik word nie en is nie oordraagbaar vanaf die betrokke hooflid nie.
  5. Die tjiengelieng-korting kan aangewend word vir:
   1. korting op verblyf en kampering gedurende die finansiële jaar;
   2. as deposito op verblyf en kampering vir die daaropvolgende jaar, maar die bespreking moet in dieselfde finansiële jaar gemaak word en is nie terugbetaalbaar in geval van kansellasie nie; en/of
   3. vir boek-aankope by LAPA Uitgewers (die prosedure hoe om dit te doen, sal binnekort aan ATKV-lede gekommunikeer word).
   4. ATKV-lede wat van die ATKV se korttermynversekering en/of huisverbandsamewerkingsooreenkomste gebruik maak, ontvang voortaan tjiengelieng (voorheen VakansieRande).

 

 1. Ander aspekte van belang
  1. ʼn ATKV-lid kan enige spesifieke plek wat beskikbaar is, bespreek en sodanige plek word dadelik tydens die bespreking bevestig.
  2. ʼn Groepbespreking kan tydens die voorkeurbesprekingstyd vir ATKV-lede gemaak word, maar net vir ATKV-lede (d.w.s. nie vir nie-lede nie). Een persoon met die besonderhede van al die ATKV-lede van die groep kan inskakel, die betrokke plekke kies, waarna die besprekings dan per ATKV-lid vir die betrokke plekke gemaak word. Elke ATKV-lid is daarna individueel verantwoordelik vir die maak van deposito’s en ander toepaslike voorwaardes.

Enige navrae oor die ATKV-ledevoordele kan gerig word aan die lede-afdeling by e-pos ledesake@atkv.org.za of by telefoonnommer 011 919 9000.

SPESIALE PRYSE BY ATKV-OORDE

Die ATKV se moderne en voortreflike selfsorghuisvesting en woonwastaanplekke is veral uiters gewild binne seisoen. ATKV-Iede kwalifiseer vir spesiale pryse by die ATKV se sewe vakansieoorde. Om tariewe sakpas en mededingend te maak is daar vir ATKV-lede nou ʼn lidtariefstruktuur vanaf 1 Maart 2013 geïmplementeer. Om hiervoor in aanmerking te kom, moet die lid tydens verblyf by ’n oord self teenwoordig wees.