OOR DIE PROJEK

DOELSTELLINGS
Die primêre doelstelling van die kompetisie is om Afrikaanse koorsang te bevorder deur die beskikbaarstelling van nuwe, vars Afrikaanse koorwerke wat deur die ATKV voorgeskryf kan word vir die ATKV-APPLOUS nasionale koorfees.

KATEGORIEË

Komposisies kan gelewer word vir die volgende kategorieë

HOËRSKOLE

Meer ervare
- Gemengde koor (SATB)
- Dogterskoor (SSA) of (SSAA)
- Seunskoor (TTBB)
Met of sonder begeleiding

Kan waaghalsiger of meer innoverende harmonieë en ritmes bevat.

Minder ervare
- Gemengde koor (SATB)
- Dogterskoor (SSA)
- Seunskoor (TTB)
Met of sonder begeleiding.

Meer tradisionele harmonieë en reëlmatige ritmes.

Nie-Afrikaansmoedertaalsprekers Meer Ervare
- Gemengde koor (SATB)
- Dogterskore (SSA)
- Seunskore (TTB)
Met of sonder begeleiding. Die koorlede van die afdeling bestaan uit ‘n verskeidenheid van Engels- en/of Afrikataalsprekers.

Kan waaghalsiger of meer innoverende harmonieë en ritmes bevat.

Nie-Afrikaansmoedertaalsprekers Minder Ervare 
- Gemengde koor (SATB)
- Dogterskore (SSA)
- Seunskore (TTB)
Met of sonder begeleiding. Die koorlede van die afdeling bestaan uit ‘n verskeidenheid van Engels- en/of Afrikataalsprekers. 

Meer tradisionele harmonieë en reëlmatige ritmes. Nie te veel chromatiek nie.

Indien u rekenaarprogram die musiek ook in tonik solfa kan voorsien, moet u asseblief die tonik solfa-tekens ook aanbring by die nie-Afrikaansmoedertaalafdelings.


LAERSKOLE

Meer ervare - hoofsaaklik SSA. Met of sonder begeleiding.

Kan waaghalsiger of meer innoverende harmonieë en ritmes bevat.

Minder ervare - SA. Met begeleiding
Meer tradisionele harmonieë en reëlmatiger ritmepatrone.

Nie-Afrikaansmoedertaalsprekende kore - Met of sonder begeleiding.
Meer tradisionele harmonieë en reëlmatige ritmepatrone en baie min chromatiek.

Die koorlede van die afdeling bestaan uit ‘n verskeidenheid van Engels- en/of Afrikataalsprekers.

VEREISTES
Teks
Die teks van die liedere MOET die kind, in die spesifieke ouderdomsgroep waarvoor gekomponeer word, aanspreek asook sy leefwêreld weerspieël.

Musiek
Die toonsettings moet realisties uitvoerbaar wees. Die beperkings van die spesifieke stemgroepe moet in ag geneem word ten opsigte van omvang, bv. laerskoolkinders asook die pas veranderde stem van hoërskoolseuns.

KEURING
Keuring van koorstukke berus nie alleen op die kwaliteit van die komposisies nie, maar ook op grond van die bruikbaarheid in die onderskeie kategorieë.

PANEEL VAN BEOORDELAARS
Die komposisies sal beoordeel word deur ‘n paneel van komponiste en koorkenners, wat geskikte werke sal aanwys vir die verskillende kategorieë.

PRYSE
Uit hierdie komposisies sal die volgende pryse toegeken word:

HOËRSKOLE: 1e Prys: R20 000,00
LAERSKOLE: 1e Prys: R10 000,00
 
HONORARIUMS

Komposisies wat nie een van bogenoemde pryse wen nie, maar tog gekies word as voorgeskrewe werk in een van die kategorieë, ontvang ‘n honorarium van R1000-00.


ALGEMENE REËLS
Komposisies moet nuwe werke wees wat nog nie voorheen deur ‘n skoolkoor uitgevoer is nie.
Die ATKV ontvang met elke inskrywing die reg om die komposisie te gebruik as voorgeskrewe werk vir die volgende jaar se ATKV-APPLOUS Koorfees.
'n Komposisie wat gekies word as voorgeskrewe werk mag nie deur die komponis aan kore beskikbaar gestel word voor afhandeling van die ATKV-APPLOUS van die jaar waarvoor die werk voorgeskryf is nie.
Komponiste moet duidelik aandui vir watter kategorie ‘n komposisie bedoel is.

Kopiereg ten opsigte van die komposisies word deur die komponis behou maar alleenreg word aan die ATKV-Applous-projek toegestaan tot na die afhandeling van die ATKV-Applous waarvoor dit voorgeskryf is.

Komposisies sal nie in bundels opgeneem word nie.

GENERIESE PROJEKREËLS
Die beslissing van die beoordelaars is finaal en absoluut geen korrespondensie sal deur die loop van of na afloop van die kompetisie daaroor gevoer word nie.
Die inskrywingsvorm moet volledig ingevul en onderteken word. Onvolledige inligting kan lei tot diskwalifikasie van die inskrywing.
Die ondertekening van die inskrywing bring ‘n basiese ooreenkoms tyssen die ATKV en die persoon(e) / instansie wat inskryf tot stand. Hierdie ooreenkoms impliseer dat die persoon(e) / instansie wat inskryf streng volgens die reëls van die kompetisie sal optree en dat die ATKV die kompetisie streng volgens die reëls sal aanbied.
Oortreding of nienakoming van die reëls van hierdie kompetisie kan lei tot die diskwalifikasie van die inskrywing.
Die persoon(e) / instansie wat inskryf vrywaar die ATKV van enige eise wat mag ontstaan as gevolg van skade of verliese van watter aard ookal wat so ‘n persoon(e) / instansie mag lei gedurende die totale verloop van die kompetisie.
Die ATKV behou homself die reg voor om die kompetisie ter enige tyd op te skort of te beëindig indien buitengewone omstandighede dit sou noodsaak.

INSKRYWINGS
Inskrywings moet per geregistreerde pos gestuur word aan:
Bessie Keun, Postnet Suite 126, Privaat sak 592 , Silverton 0127
Navrae: Bessie Keun 012 804-5397 / 082 454 6060.
Johan Esterhuizen 011 919 9059 (w) 084 513 5196
Sluitingsdatum: 7 Oktober 2016