OPLEIDING EN ONTWIKKELING

Die onderwysafdeling se hooffokus is steeds leerders, ouers, onderwysers en skoolbeheerliggame. Hier volg 'n kort beskrywing van die verskillende intervensies:

 • Leerders – beide hoër- en laerskole gaan hier betrek word. In die sessies word leerders aangemoedig om ongeag hul omstandighede en agtergrond te presteer. Ons slagspreuk wat ons by elke kind wil tuisbring – "Slegs my heel beste is goed genoeg".
 • Ouers – word aangemoedig om meer aktief by hul kinders se lewe betrokke te raak. Die ATKV is van mening dat die vordering van 'n kind grotendeels aan die betrokkenheid van die ouer toegeskryf kan word. Die tema vir hierdie jaar is "Elke kind my verantwoordelikheid"
 • Onderwysers - In die kopskuifsessies aan onderwysers word hulle herinner van die belangrikheid van hul rolle en verantwoordelikheid in die vorming van leerders. Daar word ook op die belangrikheid van 'n gebalanseerde lewenstyl klem gelê.
 • Skoolbeheerliggaam - beheerliggame kry opleiding ten opsigte van beheer van skole.
 • Skoolbestuurspan - bestuurspanne van skole kry opleiding om gehalte-skoolbestuur en effektiewe onderrigleierskap toe te pas. 

Hierdie jaar gaan die onderwysafdeling sy vlerke sprei deur sy dienste uit te brei na ander sektore van die skoolgemeenskap. Die administratiewe personeel en sekretaresse ontvang opleiding in die vorm van 'n eendag-werkswinkel. Veral nuwe en onervare administratiewe personeel en sekretaresse sal hierby baat vind. Die ATKV is oortuig dat sekretaresses die gesig van die skool is (omdat hulle dikwels die eerste persone is wat besoekers ontmoet), en dat hulle instrumenteel is in die effektiewe organisasie van skoolsake .  

 • Die volgende onderwerpe word onder andere behandel:
  • Professionele beeld, persepsie en eerste indrukke
  • Eerlikheid en integriteit
  • Kommunikasie (e-pos, telefoon, ens.)
  • Selfwaarde, selfbewussyn en selfgeloof
  • Hantering van die publiek
  • Tydsbestuur
  • Wenke vir die hantering van spertye
  • Streshantering
  • Werk slimmer
  • Reël van vergaderings en geleenthede

Vir meer besonderhede rakende die kopskuifprogram:

Mev. Melvina Mason Hearne
Projekorganiseerder Afdeling: Onderwys
Wes-Kaap
Tel: 021 880 1761
Faks: 021 880 1946
Sel: 081 797 6794
E-pos: melvinam@atkv.org.za

Dr. Annelie Oosthuizen
Projekorganiseerder (Hoofkantoor, Randburg) Opleiding en Ontwikkelng aan:
Onderwysers, Leerders, Ouers, SBS, SBL, Sekr. & Admin en Onderwyskonferensie

Tel: 011 919 9151
Faks: 011 886 5459
E-pos: annelieo@atkv.org.za

Mnr. Jerome Steenkamp
Projekorganiseerder (Hoofkantoor, Randburg) Opleiding en ontwikkeling aan:
Onderwysers, Leerders, Ouers, SBS, SBL, Sekr. & Admin Sterskool en Onderwyskonferensie

Tel: 011 919 9096
Faks: 011 886 5459
E-pos: jeromes@atkv.org.za

Mnr. André Hendricks
Projekorganiseerder (Hoofkantoor, Randburg) Opleiding en Ontwikkeling aan:
Onderwysers, Leerders, Ouers, SBS, SBL, Sekr. & Admin en Wêreldonderwysersdag

Tel: 011 919 9104
Faks: 011 886 5459
E-pos: andreh@atkv.org.za

OUERS

Elke ouer word aangemoedig om meer aktief by hul kinders se lewe betrokke te raak.  "Elke kind my verantwoordelikheid"

SKOOLBEHEERLIGGAAM-OPLEIDING

Beheerliggaamlede moet hul rolle, pligte en aanspreeklikheid goed verstaan om goeie en effektiewe beheer in skole toe te pas. "Goeie beheer noodsaaklik in skole"

SKOOLBESTUURSPANNE-WERKSWINKEL

Skoolbestuurspanlede moet hulle rolle, pligte en verantwoordelikhede verstaan en uitvoer. "Kultuur van uitnemendheid in skoolbestuur"

ONDERWYSERS

Effektiewe leer en onderrig is belangrik is belangrik vir die bevordering van gehalte-onderwys. "Onderwys maak alle beroepe moontlik"

SEKRETARIëLE EN ADMINSTRATIEWE WERKSWINKELS

Effektiewe kantoorbestuur lei tot goeie beplanning in skole. "Die gesig van die skool"

LEERDERS

Leerders word aangemoedig om ongeag hul omstandighede en agtergrond te presteer. "Slegs my heel beste is goed genoeg"