DOEL VAN DIE PROGRAM

Die breë doelwit met hierdie sessie is om ALLE graad-12 leerders sodanig te inspireer, aan te moedig en te bemagtig met lewensvaardighede wat hulle in staat sal stel om verantwoordelikheid vir hul eie leergewoontes te neem en sodoende hul finale jaar suksesvol af te lê. Die sessie word voorafgegaan of gevolg deur ’n ligte gebalanseerde maaltyd/verversings, voorsien deur die ATKV.

UITKOMSTES

Met hierdie sessie sal leerders:

 • die belangrikheid van ’n goeie en positiewe selfbeeld besef
 • besef dat persoonlike groei en ontwikkeling ’n keuse is en hul eie verantwoordelikheid is
 • leer om duidelike en haalbare doelwitte vir hulself te kan stel
 • in staat gestel word om hul eie tydbestuur te verbeter en meer planmatig te werk te gaan
 • vaardighede met betrekking tot leermetodes en die onmiddellike toepassing daarvan aanleer
TEMAS
 • Selfbeeld/Eie identiteit/Selfwaarde
 • Basiese menslike behoeftes (Maslow)
 • Strategiese beplanning (10 stappe)
 • Stappe vir suksesvolle doelwitstelling
 • Stappe vir suksesvolle studie
 • Studiemetodes
 • Belangrikheid van hersiening
 • Opstel van ’n studierooster