STANDPUNTE

Gehalte-onderrig en leer in basiese onderwys

 • Vir die ATKV is gehalte-onderwys onontbeerlik vir die vestiging van suksesvolle skoolgemeenskappe in Suid-Afrika.

 • Dit is noodsaaklik dat alle skoolbeheerliggame, skoolbestuurspanne, onderwysers, leerders en ander gemeenskapsleiers daadwerklike pogings aanwend om verbeterings te bewerkstellig om die prestasievlakke van onderrig en leer te verbeter.

 • Leerders moet betyds opdaag vir onderrig en opdragte daagliks voltooi.

 • Goed voorbereide lesse moet deur alle onderwysers aangebied word.

 • Gehaltebeheer- en -bestuurstelsels wat gehalte-onderwys deurgaans bevorder.

Infrastruktuur in skole

 • Gebrek aan die nodige basiese infrastruktuur by skole is kommerwekkend, want daar sonder kan effektiewe onderrig en leer nie plaasvind nie.

 • Duidelike riglyne en teikendatums moet aan skole verskaf word om die agterstande uit die weg te ruim en reg te stel.

 • Die huidige toestand (oorvol klasse en swak sanitasiegeriewe) by baie skole is kommerwekkend, en indien die situasie voortduur belemmer dit effektiewe onderrig en leer.

Geleidelike infasering van die Afrikatale in die onderwys

 • Die ATKV beskou die implementering van die Afrikatale in skole as 'n belangrike stap in die regte rigting om meertaligheid, kulturele diversiteit, maatskaplike verdraagsaamheid en gelykheid in onderwys te bevorder.

Moedertaalonderwys

 • Die ATKV is dit eens met talle navorsers en onderwyskundiges dat 'n kind se voorafkennis en agtergrond 'n definitiewe rol speel ten opsigte van akademiese prestasie.

 • Dit is veral belangrik dat kinders in hul vroeë kinderontwikkeling aan die fundamentele konsepte van 'n onderwerp blootgestel word, sodat hulle dit later met begrip in die skoolopset kan toepas.

 • Hierdie basiese begrippe kan ten beste in hul moedertaal plaasvind, omdat dit in 'n tweede taal blote memorisering word.

 • Die debat aangaande moedertaalonderrig moet nie beskou om slegs Afrikaans as onderrigtaal te behou nie, maar om uiting te gee aan die Grondwet om alle inheemse tale as taal van leer en onderrig te bevorder.