Onderwys

ONDERWYS

DOEL:
ATKV om leerders te ontwikkel ten opsigte van entrepreneurskap, kommunikasie, en verantwoordelike burgerskap.

INLIGTING:
• Twee loodskole sal in die Wes-Kaap aangewys word.
• Graad 5 leerders sal opleiding ontvang om tuine by skole aan te lê.
• Projek sal gesamentlik met AGRI MEGA aangepak word.

DOEL:
Om op ‘n gereelde basis standpunte te formuleer aangaande onderwysaangeleenthede.

INLIGTING:
• Onderwys is een van die kernaangeleenthede waaroor wyd gedebateer word op alle sosiale terreine in die Suid-Afrikaanse   samelewing.
• Maak gebruik van die veral die nasionale pers , gemeenskapskoerante en die Taalgenoot om insette te lewer aangaande onderwyssake van die dag.
• Doen mediakontrolering deur elke oggend relevante koerante te lees om aktuele kwessies oor onderwys te identifiseer, asook tydskrifte waar van toepassing.

IDENTIFISERING VAN SAKE
• Teken sake van belang aan en bring onder aandag van kollegas.
• Volg inhoud op artikels, indien moontlik.
• Indien nodig vir bespreking, reël vergadering (s).

Klik hier vir die Visie en Missie van die ATKV

DOEL:
ATKV beywer haar vir die handhawing van uitnemenheid en gehalte onderwys in basiese onderwys.

INLIGTING:
• Daar gaan erkenning gegee word aan skole wat se matriekslaagsyfer in 2011 met 40% of meer teenoor 2010 uitslae verbeter het.
• In die laerskole sal die Jaarlikse Nasionale Assessering van 2012 gebruik word vir die doeleindes.
• Een skool uit elk van die nege provinsies sal geselekteer word.
• Provinsiale- en onderwysdistrikskantore sal in die verband kontak word om toegang tot skole te bespoedig.
• Skole sal besoek word en daarna sal ‘n artikel in die pers geplaas word.

DOEL:
ATKV beywer haar om ‘n ondersteunende rol te speel om uitnemendheid in alle sektore van die basiese onderwysstelsel te help vestig.

INLIGTING:
• Met die projek word op spesifieke skole gefokus om ʼn “kopskuif” te weeg te bring. Dié projek sluit aan by die “Hands Up for Education” en die Gehalte Leer en Onderrig veldtogte en word daar ʼn geheelskoolbenadering gevolg.
• Eerste kopskuifsessie (werkswinkel) word op 25 Februarie 2012 vir 10 skole van Eldoradopark en Randfontein te Oaklands Inn te Randburg aangebied.
• Loodsprojek wat in Gauteng plaasvind en kan later na ander provinsies uitgebrei word.

DOEL:
Om ATKV se strategie vir onderwys onder sakelui en gemeenskapsinstansies bekend te stel, asook om fondse in te samel vir die Gaan Groen projek.

Seymour Bothman
SENIOR BESTUURDER: ONDERWYS

TEL.NR:    011 919 9102
FAKS NR. 086 262 0216
E-pos: seymourb@atkv.org.za

Facebook

Twitter

YouTube